Hình ảnh rợn người từ quán tiết canh đến bệnh viện